en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
QianLiZhiWai.wma (1.2M)
QianLiZhiWai.mp3 (4.1M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 七里香
歌手: 周杰伦 费玉清
唱片名: 依然范特西
唱片公司: 阿尔发
出版日期: 2006
作词: 方文山
作曲: 周杰伦

wū yán
屋檐
xuán yá
悬崖
 
fēng
líng
cāng hǎi
沧海
 
děng
yàn
guī
lái
shí jiān
时间
bèi
ān pái
安排
 
yǎn
cháng
yì wài
意外
 
qiǎo rán
悄然
zǒu kāi
走开
gù shi
故事
zài
chéng
wài
 
nóng
sǎn
kāi
 
kàn
qīng
duì bái
对白
tīng
chū lái
出来
 
fēng shēng
风声
cún zài
存在
 
shì
zài
gǎn kǎi
感慨
mèng
xǐng lái
醒来
shì
shéi
zài
chuāng tái
窗台
jié jú
结局
dǎ kāi
打开
báo
chán
de
wèi lái
未来
jīng
shéi
lái
chāi
sòng
lí kāi
离开
qiān lǐ
千里
zhī
wài
wú shēng
无声
hēi bái
黑白
chén mò
沉默
nián dài
年代
huò xǔ
或许
gāi
tài
yáo yuǎn
遥远
de
xiāng ài
相爱
sòng
lí kāi
离开
tiān yá
天涯
zhī
wài
shì fǒu
是否
hái
zài
qīn
shēng
lái
shēng sǐ
生死
nán
cāi
yòng
yī shēng
一生
děng dài
等待
wén
lèi
shēng
lín
xún
huā bái
花白
zhǐ
yī xíng
一行
qīng tái
青苔
tiān
zài
shān
zhī
wài
luò
huā
tái
liǎng
bìn
bān bái
斑白
wén
lèi
shēng
lín
xún
huā bái
花白
zhǐ
yī xíng
一行
qīng tái
青苔
tiān
zài
shān
zhī
wài
luò
huā
tái
děng
lái
shēn
liú lí
琉璃
bái
tòu míng
透明
zháo
chén 'āi
尘埃
xiá
de
ài
cóng
zhōng
lái
shī
huà
le
bēi āi
悲哀
lín
shī
湿
xiàn zài
现在
fú róng
芙蓉
shuǐ
miàn
cǎi
chuán
xíng
yǐng
yóu
zài
què
huí lai
回来
bèi
suì yuè
岁月
fù gài
覆盖
shuō
de
huā
kāi
guò qu
过去
chéng
kòng bái
空白
mèng
xǐng lái
醒来
shì
shéi
zài
chuāng tái
窗台
jié jú
结局
dǎ kāi
打开
...
sòng
lí kāi
离开
qiān lǐ
千里
zhī
wài
wú shēng
无声
hēi bái
黑白
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.035s