en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
JinTianNiYaoJiaGeiWo.wma (1.6 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 今天你要嫁给我
歌手: 蔡依琳 - 陶喆
专辑: 太美丽
作曲: 陶喆
作词: 陶喆 / 娃娃

chūn
nuǎn
de
huā
kāi
dài zǒu
带走
dōng tiān
冬天
de
gǎn shāng
感伤
wēi fēng
微风
chuī
lái
làng màn
浪漫
de
qì xī
气息
měi yī
每一
shǒu
qín gē
情歌
hū rán
忽然
chōng mǎn
充满
yì yì
意义
jiù
zài
cǐ kè
此刻
tū rán
突然
jiàn
dào
chūn
nuǎn
de
huā
xiāng
dài zǒu
带走
dōng tiān
冬天
de
hán
wēi fēng
微风
chuī
lái
yì wài
意外
de
ài qíng
爱情
niǎo
ér
de
gāo
jìn
wǒ men
我们
jù lí
距离
jiù
zài
cǐ kè
此刻
tū rán
突然
ài shàng
爱上
tīng
shuō
shǒu qiān shǒu
手牵手
gēn
yī qǐ
一起
zǒu
chuàng zào
创造
xìng fú
幸福
de
shēng huó
生活
zuó tiān
昨天
lái bù jí
来不及
míng tiān
明天
jiù
huì
kě xī
可惜
jīn tiān
今天
jià
gěi
hǎo
ma
Jolin
in
the
house
D.T.
(David
Tao)
in
the
house
Our
love
in
the
house
Xià
de
rè qíng
热情
dǎ dòng
打动
chūn tiān
春天
de
lǎn sǎn
懒散
yáng guāng
阳光
zhào yào
照耀
měi mǎn
美满
de
jiā tíng
家庭
měi yī
每一
shǒu
qín gē
情歌
dōu
huì
gōu
huí yì
回忆
xiǎng
dàng nián
当年
shì
zěn me
怎么
rèn shi
认识
dōng tiān
冬天
de
yōu shāng
忧伤
jié shù
结束
qiū tiān
秋天
de
gū dān
孤单
wēi fēng
微风
chuī
lái
de
sī niàn
思念
niǎo
ér
de
gāo
chàng
zhe
bú yào
不要
bié lí
别离
cǐ kè
此刻
duō me
多么
xiǎng yào
想要
yōng bào
拥抱
tīng
shuō
...
tīng
zhe
lǐ táng
礼堂
de
zhōng shēng
钟声
wǒ men
我们
zài
shàng dì
上帝
he
qīn yǒu
亲友
miàn qián
面前
jiàn zhèng
见证
zhè
duì
nán
shēng
jiù yào
就要
jié
wèi
fū qī
夫妻
bú yào
不要
wàng
le
zhè
yī qiè
一切
shì
duō me
多么
de
shén shèng
神圣
yuàn yì
愿意
shēng sǐ
生死
yǒng yuǎn
永远
zài
yī qǐ
一起
ài xī
爱惜
zūn zhòng
尊重
ān wèi
安慰
bǎo hù
保护
zhe
liǎng
rén
tóng shí
同时
jiàn lì
建立
měi mǎn
美满
de
jiā tíng
家庭
yuàn yì
愿意
zhè yàng
这样
zuò
ma
Yes
i
do
!
tīng
shuō
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.352s