en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
HeiseLiuDing.wma (2 M)
HeiseLiuDing.mp3 (1.8 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 黑色柳丁
歌手: 陶喆
专辑: 黑色柳丁
作曲: 陶喆
作词: 陶喆 / 娃娃

jīn tiān
今天
xīn qíng
心情
yǒu
yī diǎn
一点
guài
guài
kě shì
可是
shuō
chū
dào dǐ
到底
wèi shén me
为什么
hǎo xiàng
好像
yǒu
yī diǎn
一点
bēi āi
悲哀
de
zhēng zhào
徵兆
kě shì
可是
bìng yīn
病因
zhī dào
知道
tóu
shàng
yǒu
de
Jiā zhōu
加州
yáng guāng
阳光
wǒ de
我的
kǒu dài
口袋
zhǐ yǒu
只有
hēi sè
黑色
de
liǔ
dīng
zhǐ yǒu
只有
lán sè
蓝色
de
gǎn jué
感觉
bú yào
不要
wèn
wèi shén me
为什么
hěn
xiǎng
shuō
dàn
yòu
gǎn jué
感觉
méi yǒu
没有
huà
hǎo
shuō
zhǐ
hèn
wǒ zì jǐ
我自己
táo
chū
zhè
jiān yù
监狱
huò xǔ
或许
shì
méi yǒu
没有出息
chū xi
de
xiǎo
chóng
gāi
yī zhí
一直
zuò
mèng
shì
yīng xióng
英雄
yè zi
叶子
yòng
zhuì luò
坠落
zhèng míng
证明
huàn jì
换季
hūn
hūn
chén
chén
méi yǒu
没有
bàn fǎ
办法
xǐng
yuàn yì
愿意
zuò
yīng xióng
英雄
hái shi
还是
huì
yào
fàng qì
放弃
tiān
shì
liàng
de
què
bù mǎn
布满
wū yún
乌云
suǒ yǒu
所有
jiāo jù
焦距
bèi
shǎng guāng
闪光
pàn
le
sǐ xìng
死刑
xiǎng
zuò
shén mē
什么
yīng xióng
英雄
kàn
bú guò
不过
shì
yōng
bīng
zhǐ
xiǎng
zhǐ
xiǎng
zhǐ
xiǎng
jīn tiān
今天
qǐ chuáng
起床
jiù
tóu tòng
头痛
bù guǎn
不管
chī
le
píng
yào
dōu
méi yǒu
没有
yòng
xīn qíng
心情
yǒu
yī diǎn
一点
mò míng
莫名
de
jiāo zào
焦躁
yuè
yuǎn
yuè
hǎo
wài miàn
外面
yǒu
de
Jiā zhōu
加州
yáng guāng
阳光
què
duǒ
zài
zì jǐ
自己
qū dú
孤独
de
hēi
dòng
zhǐ yǒu
只有
xiǎo
xiǎo
de
yāo qiú
要求
jiù shì
就是
qǐng
 
leave
 
me
 
alone
hěn
xiǎng
shuō
dàn
yòu
gǎn jué
感觉
méi yǒu
没有
huà
hǎo
shuō
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.326s