en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
XiaoYanzi.mp3 (1.69 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 小燕子
歌手: 黄妍
专辑: 儿童歌曲

xiǎo
yàn zi
燕子
 
chuān
穿
huā
nián nián
年年
chūn tiān
春天
lái
zhè lǐ
这里
wèn
yàn zi
燕子
wèi shá
为啥
lái
yàn zi
燕子
shuō
 
 
zhè lǐ
这里
de
chūn tiān
春天
zuì
měi lì
美丽
 
xiǎo
小燕
yàn zi
 
gào su
告诉
jīn nián
今年
zhè lǐ
这里
gèng
měi lì
美丽
wǒ men
我们
gài
le
gōng chǎng
工厂
zhuāng
shàng
le
xīn
jī qi
机器
huān yíng
欢迎
cháng qī
长期
zhù zài
住在
zhè lǐ
这里

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s