en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
TianZhen-ZhiZhuo.wma (3.55M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 执着
歌手: 田震
专辑: 干杯,朋友
1995年9月
作曲: 许巍
作词: 许巍

měi gè
每个
yè wǎn
夜晚
lái lín
来临
de
shí hòu
时候
gū dú
孤独
zǒng zài
总在
zuǒ yòu
左右
měi gè
每个
huáng hūn
黄昏
xīn tiào
心跳
de
děng hòu
等候
shǐ
使
wú xiàn
无限
de
wēn róu
温柔
měi cì
每次
miàn duì
面对
de
shí hòu
时候
gǎn
kàn
nǐ de
你的
shuāng
móu
zài
wēn róu
温柔
de
xiào róng
笑容
bèi hòu
背后
yǒu
duō shǎo
多少
lèi shuǐ
泪水
āi chóu
哀愁
bù guǎn
不管
shí kōng
时空
zěn me
怎么
zhuǎn biàn
转变
shì jiè
世界
zěn me
怎么
gǎi biàn
改变
nǐ de
你的
ài
zǒng zài
总在
xīn
jiān
shì fǒu
是否
míng bai
明白
xiǎng
chāo yuè
超越
zhè
píng fán
平凡
de
shēng huó
生活
zhù dìng
注定
xiàn zài
现在
zàn shí
暂时
piāo bó
漂泊
wú fǎ
无法
tíng zhǐ
停止
nèi xīn
内心
de
kuáng rè
狂热
duì
wèi lái
未来
de
zhí zhuó
执着
yōng bào
拥抱
zhe
 
oh
 
my
 
baby
kàn
dào
zài
liú
流泪
lèi
shì fǒu
是否
ài
ràng
shāng bēi
伤悲
ràng
xīn suì
心碎
yōng bào
拥抱
zhe
 
oh
 
my
 
baby
zhī dào
知道
wú fǎ
无法
hòu tuì
后退
zòng rán
纵然
shǐ
使
cāng bái
苍白
qiáo cuì
憔悴
shāng hén
伤痕
lěi lěi
累累

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.339s