en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
cyyxxjm.wma (3.54 M)
cyyxxjm.mp3 (1.98 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 草原英雄小姐妹

tiān shàng
天上
shǎn shuò
闪烁
de
xīng xīng
星星
duō
 
xīng xīng
星星
duō
bù rú
不如
wǒ men
我们
cǎo yuán
草原
de
yáng
er
duō
tiān biān
天边
piāo fú
飘浮
de
yún cǎi
云彩
bái
 
yún cǎi
云彩
bái
bù rú
不如
wǒ men
我们
cǎo yuán
草原
de
yáng róng
羊绒
bái
ā
hēi
bù rú
不如
wǒ men
我们
cǎo yuán
草原
de
yáng róng
羊绒
bái
ā
qīn ài
亲爱
de
Máo zhǔ xí
毛主席
 
Máo zhǔ xí
毛主席
cǎo yuán
草原
zài
nǐ de
你的
yáng guāng
阳光
xià
xīng wàng
兴旺
jìng ài
敬爱
de
gòng chǎn dǎng
共产党
 
gòng chǎn dǎng
共产党
xiǎo
mù mín
牧民
zài
nǐ de
你的
jiào dǎo
教导
xià
chéng zhǎng
成长
xiǎo
mù mín
牧民
zài
nǐ de
你的
jiào dǎo
教导
xià
chéng zhǎng
成长

Previous song
Little Swallow
Next song
Young Pioneers

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s