en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
LiuRuoying-HouLai.wma (2.62 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 后来
歌手: 刘若英
专辑: 滚石香港黄金十年

hòu lái
后来
zǒng suàn
总算
xué huì
学会
le
rú hé
如何
ài
kě xī
可惜
zǎo yǐ
早已
yuǎn
xiāo shī
消失
zài
rén
hǎi
hòu lái
后来
zhōng yú
终于
zài
yǎn lèi
眼泪
zhōng
míng bai
明白
yǒu xiē
有些
rén
yī dàn
一旦
cuò guò
错过
jiù
zài
wéi
huā bái
花白
huā bàn
花瓣
luò
zài
lán sè
蓝色
bǎi zhě qún
百褶裙
shàng
ài
qīng shēng
轻声
shuō
dī xià
低下
tóu
wén
jiàn
zhèn
fēn fāng
芬芳
nà gè
那个
yǒng héng
永恒
de
yè wǎn
夜晚
shí
suì
zhòng xià
仲夏
wěn
de
nà gè
那个
yè wǎn
夜晚
ràng
wǎng hòu
往后
de
shí guāng
时光
měi dāng
每当
yǒu
gǎn tan
感叹
zǒng
xiǎng qǐ
想起
dàng tiān
当天
de
xīng
guāng
shí hòu
时候
de
ài qíng
爱情
wèi shén me
为什么
jiù
néng
nà yàng
那样
jiǎn dān
简单
ér
yòu
shì
wèi shén me
为什么
rén
nián
shǎo
shí
yī dìng
一定
yào
ràng
shēn
ài
de
rén
shòu shāng
受伤
zài
zhè
xiāng sì
相似
de
shén yè
深夜
shì fǒu
是否
yī yàng
一样
zài
jìng
jìng
zhuī
huǐ
gǎn shāng
感伤
rú guǒ
如果
dāng shí
当时
wǒ men
我们
néng
nà me
那么
jué jiàng
倔强
xiàn zài
现在
nà me
那么
yí hàn
遗憾
dōu
rú hé
如何
huí yì
回忆
dài
zhe
xiào
huò
shì
hěn
chén mò
沉默
zhè xiē
这些
nián
lái
yǒu
méi yǒu
没有
rén
néng
ràng
jì mò
寂寞
yǒng yuǎn
永远
bú huì
不会
zài
chóng
lái
yǒu
yī gè
一个
nán hái
男孩
ài
zhe
nà gè
那个
nǚ hái
女孩

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s