en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ZhouJieLun-JuHuaTai.wma (2.3M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 七里香
歌手: 周杰伦 费玉清
专辑: 依然范特西
作词: 方文山
作曲: 周杰伦
编曲: 钟兴民

nǐ de
你的
lèi
guāng
róu ruò
柔弱
zhōng
dài
shāng
cǎn bái
惨白
de
yuè
wān
wān
gōu
zhù
guò wǎng
过往
tài
màn cháng
漫长
níng jié
凝结
chéng
le
shuāng
shì
shuí
zài
gé lóu
阁楼
shàng
bīng lěng
冰冷
de
jué wàng
绝望
qīng qīng
轻轻
tán
zhū hóng
朱红
de
chuāng
yī shēng
一生
zài
zhǐ
shàng
bèi
fēng
chuī
luàn
mèng
zài
yuǎn fāng
远方
huà
chéng
xiāng
suí
fēng
piāo
sàn
nǐ de
你的
mú yàng
模样
jú huā
菊花
cán
mǎn
de
shāng
nǐ de
你的
xiào róng
笑容
fàn
huáng
huā
luò
rén
duàn cháng
断肠
xīn shì
心事
jìng
jìng
tǎng
běi fēng
北风
luàn
wèi yāng
未央
nǐ de
你的
yǐng zi
影子
jiǎn
bú duàn
不断
liú
gū dān
孤单
zài
miàn
chéng
shuāng
huā
xiàng
wǎn
piāo
luǒ
le
càn làn
灿烂
diāo xiè
凋谢
de
shì dào
世道
shàng
mìng yùn
命运
kān
chóu
jiāng
qiū
xīn
chāi
liǎng
bàn
shàng
bù liǎo
不了
àn
yī bèi zi
一辈子
yáo huang
摇晃
shéi
de
jiāng shān
江山
mǎ tí
马蹄
shēng
kuáng luàn
狂乱
yī shēn
一身
de
róng zhuāng
戎装
hū xiào
呼啸
cāng sāng
沧桑
tiān
wēi wēi
微微
liàng
qīng shēng
轻声
de
tàn
chóu chàng
惆怅
rú cǐ
如此
wěi wǎn
委婉
jú huā
菊花
cán
mǎn
de
shāng
...

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.364s