en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
TianHuaCuo.wma (2M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 花田错
歌手: 王力宏
专辑: 盖世英雄 (2005年)
作曲: 王力宏
作词: 王力宏

hǎo
shēn
le
zhǐ
chuāng
zěn me
怎么
liàng
zhe
shì
chè yè
彻夜
děng hòu
等候
wéi
diǎn
de
zhú huǒ
烛火
bú guò
不过
shì
yī cì
一次
xiè hòu
邂逅
hóng
lóu
cháng
mèng
wǒ de
我的
shān shuǐ
山水
quán bù
全部
tuì shǎi
退色
xiàng
bèi
dà yǔ
大雨
guo
bēi
zhōng
jǐng sè
景色
guǐ mèi
鬼魅
wàng
le
shì
shéi
xīn qíng
心情
jiù
xiàng
liáng
shuǐ
shǒu
zhe
hú dié
蝴蝶
bēi
dān
fēi
zuì
guī
huā
tián
fàn
le
cuò
shuō hǎo
说好
pò xiǎo
破晓
qián
wàng diào
忘掉
huā
tián
fàn
le
cuò
yōng bào
拥抱
biàn chéng
变成
le
jiān 'áo
煎熬
huā
tián
fàn
le
cuò
fàn cuò
犯错
xiàng
mí liàn
迷恋
jìng huā shuǐ yuè
镜花水月
de
wú liáo
无聊
huā
tián
fàn
le
cuò
qǐng
yuán liàng
原谅
duō qíng
多情
de
dǎ rǎo
打扰
zuì
zěn me
怎么
huì
hē zuì
喝醉
měi
yīn wei
因为
nǐ de
你的
měi
ài
cōng cōng
匆匆
yī piē
一瞥
bú guò
不过
diǎn zhuì
点缀
fēi
kān
dà xuě fēn fēi
大雪纷飞
què
zài
zhào
huí
bèi
bái xuě fù gài
白雪覆盖
nà xiē
那些
qīng cuì
青翠
dāng
shí kōng
时空
chéng wéi
成为
yōng yǒu
拥有
wéi yī
唯一
tiáo jiàn
条件
yòu
zuì
hǔ pò
琥珀
de
yuè
jié chéng
结成
le
shuāng
de
lèi
 
huì
jì de
记得
zhè
duàn
suì yuè
岁月
wǒ de
我的
shān shuǐ
山水
quán bù
全部
tuì
退
le
shǎi
duō qíng
多情
de
dǎ rǎo
打扰
qǐng
yuán liàng
原谅
shì
chè yè
彻夜
wéi
diǎn de
huǒ
zài
huā
tián
fàn
le
cuò

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s