en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
HuangPinyuan-XiaoWei.mp3 (3.0M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 小薇
歌手: 黄品源
专辑: 简单情歌
作词: 阿弟
作曲: 阿弟
编曲: 陈杰汉

yǒu
měi lì
美丽
de
xiǎo
nǚ hái
女孩
tā de
她的
míng zi
名字
jiào zuò
叫做
xiǎo
wēi
yǒu
shuāng
wēn róu
温柔
de
yǎn jing
眼睛
qiāo qiāo
悄悄
tōu zǒu
偷走
wǒ de
我的
xīn
xiǎo
wēi
a
zhī dào
知道
duō
ài
yào
dài
fēi
dào
tiān shàng
天上
kàn
xīng xīng
星星
duō
měi lì
美丽
zhāi
xià
qīn shǒu
亲手
sòng gěi
送给

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.003s