en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
PutongPengyou.wma (2.5 M)
PutongPengyou.mp3 (3.9 M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 普通朋友
歌手: 陶喆
专辑: I'm ok
作词: 陶喆,娃娃
作曲: 陶喆

děng dài
等待
suí shí suí dì
随时随地
zài
děng dài
等待
zuò
gǎn qíng
感情
shàng
de
yī lài
依赖
méi yǒu
没有
rèn hé
任何
de
yí wèn
疑问
zhè
shì
ài
cāi
zǎo
jiù
xiǎng yào
想要
shuō
míng bai
明白
jué dé
觉得
zì jǐ
自己
hǎo
shī bài
失败
cóng
tiān táng
天堂
diào luò
掉落
dào
shēn yuān
深渊
duō
wú nài
无奈
yuàn yì
愿意
gǎi biàn
改变
 
(what
 
can
 
i
 
do?)
chóng xīn
重新
zài lái yī biàn
再来一遍
 
(just
 
give
 
me
 
chance)
wú fǎ
无法
zhǐ shì
只是
pǔ tōng
普通
péng you
朋友
gǎn qíng
感情
nà me
那么
shēn
jiào
zěn me
怎么
néng
shōu
shǒu
dàn
shuō
i
only
want
to
be
your
friend
zuò
péng you
朋友
zài
xīn
zhōng
zhǐ shì
只是
 
just
 
a
 
friend
bú shì
不是
qíng rén
情人
gǎn jī
感激
duì
zhè yàng
这样
de
tǎn bái
坦白
dàn
gěi
de
ài
zàn shí
暂时
shōu
huí lai
回来
so
i
bù néng
不能
zhǐ shì
只是
 
be
 
your
 
friend
i
just
can't
be
your
friend
cāi
...
bù néng
不能
zhǐ shì
只是
zuò
nǐ de
你的
péng you
朋友
bù néng
不能
zhǐ shì
只是
zuò
pǔ tōng
普通
péng you
朋友


 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.352s