en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Traditional
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiCDDF
 • CangjieIKMMM
 • Bishun54134111
 • Sijiao23101
 • UnicodeU+53C1
叁 (叄) sān
 • General meaning
 • Definitions
◎ “三”的大写。
Number
 1. [three]
  參,三也。——《广雅》。后作“叁”。
  參天两地而倚数。——《易·说卦》。虞注:“參,三也。”
  大都不过參国之一。——《左传·隐公元年》。注:“三分国城之一。”
  參伍以变。——《易·系辞上》。疏:“參,三也。”
  志以发言,言以出信,信以立志,參以定之。——《左传·襄公二十七年》。注:“志言行三者具,而后身安存。”
  天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能參。——《荀子·天论》。注:“人能治在时地财而用之,则是參于天地。”
  參天地而独立兮。——《汉书·杨雄传上》。师古曰:“參之言三也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s