en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+8 stroke)
Input methods
 • Wubi 86KDWH
 • Wubi 98KDWG
 • CangjieRQKQ
 • Bishun25111134112
 • Sijiao65058
 • UnicodeU+552A
唪 (唪) fěng
 • General meaning
 • Definitions
◎ 大声吟诵:~经(佛教徒或道教徒高声念经)。
Verb
 1. 佛教徒、道教徒大声吟诵 [recite;chant]
  梵策无须唪,公案何劳颂。——清· 褚人获《坚瓠八集》
 2. 又如:唪经;唱偈(念经和吟唱佛教的颂词。偈:梵文“偈陀”的简称。义译为“颂”);唪诵(高声吟诵)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.048s