en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86UPMK
 • Wubi 98YUPK
 • CangjieYBLBR
 • Bishun414345252251
 • Sijiao00602
 • UnicodeU+557B
啻 (啻) chì
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔不~〕a.不止,不只,如“~~如此”;b.不异于,如“~~兄弟”。
◎ 但,只:何~。奚~。
Adverb
 1. 同本义 [only]。——常用在表示疑问或否定的字后,组成“不啻”,“匪啻”,“奚啻”等词,在句中起连接或比况作用。如:不啻如此
 • 不啻 bù chì
  1. [not less than]∶不止;不只
   工程所需,不啻万金
   视百年、百数十年以前不啻增二十倍焉。——清·洪亮吉《治平篇》
  2. [like]∶如同
   人民盼望解放军,不啻大旱之望云霓
   虽连城拱壁不啻也。——《聊斋志异·促织》
  3. [as good as;but]∶不过
   比诸大江,不啻小支而已。——[英]赫胥黎著、严复译《天演论》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.05s