en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiFGJG
 • CangjieGMAM
 • Bishun121125111
 • Sijiao41116
 • UnicodeU+57A3
垣 (垣) yuán
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 矮墙,墙:短~。城~。墙~。
◎ 城:省~(省城)。
◎ 官署:谏~(谏官官署)。
◎ 星的区域,古代把众星分为上、中、下三垣。
◎ 姓。
Noun
 1. (形声。从土,亘( xuān)声。本义:矮墙,也泛指墙)
 2. 同本义 [wall]
  垣,墙也。——《说文》
  既勤垣墉。——《书·梓材》。马注:“卑曰垣,高曰墉。”
  周垣之高八尺。——《墨子·备城门》
  尽毁其馆之垣。——《左传·襄公三十一年》
  为家不治垣产。——《汉书·萧何传》
 3. 又如:垣衣(生在墙垣上的苔);垣堵(墙);垣屋(有围墙的房室;围墙和房屋)
 4. 城墉 [wall]。后叫省城为省垣
 5. 官署的代称 [government]
  花隐掖垣暮,啾啾栖鸟过。——杜甫《春宿左省诗》
Verb
 1. 筑墙围绕 [build a wall around sth.]
  天云垣其既立兮,家愿得乎双逞。——《三国演义》
 • 垣墙 ( 垣牆 ) yuán qiáng
  [wall] 院墙;围墙
 • 垣墉 yuán yōng
  [wall] 垣墙
 • 城垣 chéng yuán
  [city wall] [古]∶城池的墙垣
 • 墙垣 ( 牆垣 ) qiáng yuán
  [wall] 短墙
  厚其墙垣,以无忧客使。——《左传·襄公三十一年》
 • 省垣 shěng yuán
  [provincial capital] 省会;省城
  鏖战六日夜,卒复省垣
 • 败井颓垣 ( 敗井頹垣 ) bài jǐng tuí yuán
  [destroyed (wrecked) wells and walls] 破烂的井和墙,形容城市或农村破败凄凉的景象
 • 断壁残垣 ( 斷壁殘垣 ) duàn bì -cán yuán
  1. [(a desolate scene of) broken walls]∶见“残垣断壁”
  2. [be incomplete and broken]∶比喻残破的现象
 • 断井颓垣 ( 斷井頹垣 ) duàn jǐng -tuí yuán
  [the wells are dry and the fences are dilapidated] 井栏断裂墙垣坍塌,形容建筑等残破的景象
  都付与断井颓垣,良辰美景奈何天。——《桃花扇·传歌》
 • 断瓦残垣 ( 斷瓦殘垣 ) duàn wǎ -cán yuán
  [the files are broken and the fences are dilapidated] 形容建筑物倒塌残破的景象
 • 断垣残壁 ( 斷垣殘壁 ) duàn yuán -cán bì
  [(a desolate scene of)broken walls] 形容建筑物遭严重毁坏的景象;喻指残破景象
 • 颓垣断壁 ( 頹垣斷壁 ) tuí yuán -duàn bì
  [broken walls;crumbling walls and dilapidated houses] 残垣断壁
 • 属垣有耳 ( 屬垣有耳 ) zhǔ yuán -yǒu 'ěr
  [beware of eavesdropper!] 有人耳朵贴着墙偷听
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.046s