en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(17 stroke)
Radical
(+14 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiHPGF
 • CangjieYEG
 • Bishun21451343425154121
 • Sijiao27104
 • UnicodeU+58D1
壑 (壑)
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 坑谷,深沟:沟~。丘~。千沟万~。以邻为~(喻把灾祸推给别人)。欲~难填。
Noun
 1. (会意。本义:深谷,深沟)
 2. 同本义 [ravine;gully]
  壑,沟也。——《说文》
  壑,溪壑也。——《尔雅·释诂》
  陆峦超壑。——《文选·张衡·西京赋》
  既窈窕以寻壑。——晋· 陶渊明《归去来兮辞》
  林壑尤美。——宋· 欧阳修《醉翁亭记》
  峭壑阴森。——《徐霞客游记·游黄山记》
  众壑纵横。
  如怒涛排壑。——孙文《<黄花冈七十二烈士事略>序》
 3. 又如:壑谷(山谷;两山之间的洼地或水道);壑口(豁口,像山谷一样的缺口);壑子(豁口;缺口)
 4. 小河沟;护城河 [moat]
  实墉实壑,实亩实籍。——《诗·大雅·韩奕》。陆德明释文:“壑,城池也。”
 5. 土坑 [pit]
  其亲死,则举而委之于壑。——《孟子·滕文公上》
 • 大壑 dà hè
  1. [ocean;sea] 大海
   大壑之为物也,注焉而不满,酌焉而不竭。——《庄子·天地》
  2. 亦说“巨壑”
 • 沟壑 ( 溝壑 ) gōu hè
  [ravine;gully] 溪谷,山涧
  虽少,愿及未填沟壑而托之。——《战国策·赵策》“填沟壑”,此处是死的意思
  世间沟壑中水凿之处,皆有植土龛岩,亦此类耳。——宋· 沈括《梦溪笔谈》
 • 林壑 lín hè
  [rocks and trees] 树林和山谷
 • 深壑 shēn hè
  [deep gully] 很深的山沟或大坑
 • 谿壑 xī hè
  [mountain gorge] 山谷溪涧(多用于比喻人的欲念)
 • 崖壑 yá hè
  [valley] 高崖深谷
 • 填沟壑 ( 填溝壑 ) tián gōu hè
  [die] 死的自谦说法。人死埋于地下,故称“填沟壑”
  未填沟壑而托之。——《战国策·赵策》
 • 以邻为壑 ( 以鄰為壑 ) yǐ lín -wéi hè
  [shift one’s trouble to others as one who uses his neighbour's field as a drain] 《孟子·告子下》:“ 禹之治水,水之道也,是故 禹以四海为壑;今吾子以邻国为壑。”把邻国作为水坑,把本国洪水排放到那里。表示嫁祸于人
 • 欲壑难填 ( 欲壑難填 ) yù hè -nán tián
  [Avarice knows no bound greed is like a valley that can never be filled] 欲望很大,难以满足
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.045s