en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+5 stroke)
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86VCAQ
 • Wubi 98VAQN
 • CangjieAIMVU
 • Bishun511541535
 • Sijiao71712
 • UnicodeU+65E2
既 (既)
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 动作已经完了:~往不咎。~而。
◎ 已经:~成事实。~定。
◎ 常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好。
Verb
 1. (会意。甲骨文字形,左边是食器的形状,右边象一人吃罢而掉转身体将要离开的样子。本义:吃罢,吃过)
 2. 同本义 [eat up]
  既,小食也。——《说文》。罗振玉曰:“即,象人就食;既,象人食既。许训既为小食,义与形不协矣。”
  君既食。——《礼记·玉藻》
  不拜既爵。——《义礼·乡饮酒礼》
 3. 食尽。指日全食或月全食 [eclipse]
  秋,七月,壬辰,朔,日有食之,既。——《春秋·桓公三年》。杜预注:“既,尽也。”
  其合相当如袭辟者,日既是也。——汉· 王充《论衡》
 4. 完毕;完了 [complete;end]
  既而曰。——《公羊传·宣公元年》。注:“事毕也。”
  既者,尽也。有继之辞也。——《谷梁传》
  既月。——《虞书》
  董泽之蒲可胜既乎。——《左传·宣公十二年》
  薮泽肆既。——《国语·周语》
  吾与汝既其文,未既其实。——《庄子·应帝王》
 5. 又如:既济(六十四卦之。离下坎上。意指万事皆济);既冠之后(成年之后。古代男子二十岁行加冠礼,表示已成年)
Adverb
 1. 已经 [already]
  既来之,则安之。——《论语·季氏》
  既祖,取道。(祭过路神,就要上路。祖,临行祭路神,引申为饯行送别。)——《战国策·燕策》
  既克。——《左传·庄公十年》
  既其出。——宋· 王安石《游褒禅山记》
  既加冠。——明· 宋濂《送东阳马生序》
  既入宫中,举天下所贡…遍试之,无出其右者。——《聊斋志异·促织》
  既泣之三日。——清· 龚自珍《病梅馆记》
 2. 又如:既成(已经完成);既位(已就其位);既醉以酒,既饱以德(宾客称主人优厚待客的客气话)
 3. 不久;随即 [soon]
  楚成王以商臣为太子,既欲置公子职。——《韩非子·内储说下》
  昔李斯与 包丘子俱事 荀卿,既而 李斯入 秦。——《盐铁论·毁学》
Conjunction
 1. 常用“则”、“就”、“那么”相呼应,相当于“既然” [since;as]
  既定策则仆须急归营。——梁启超《谭嗣同传》
 2. 又如:既要革命,就要有一个革命的党;既以(既然已经);既不沙(既不阿,既不呵,既不唦,既不是呵,既不索。都表示:既然不是这样,如果不是这样,不然的话)
 3. 跟“且”、“又”、“也”、“还”等词配合,表示同时具有两种情况 [both…and;as well as]
  屈平既嫉之。——《史记·屈原贾生列传》
 4. 又如:既高且大;既快又好;既坚持原则,又灵活运用
 • 既而 jì 'ér
  [soon;after a while;afterwards;later;subsequently] 不久,一会儿,副词。指上件事情发生后不久
  既而儿醒。——《虞初新志·秋声诗自序》
  既而得某尸于井。——《聊斋志异·促织》
  既而胡即放。—— 清· 梁启超《谭嗣同传》
 • 既定 jì dìng
  [antecedent;established;fixed;set] 已定的,已为前提的
  既定方针
 • 既然 jì rán
  [now that;as;since] 表示先提出前提,而后加以推论,常用“就”、“也”、“还”等配搭
  既然他已经好些,他就可以回学校去了
 • 既是 jì shì
  [since;now that] 既然是
  既是干不成,就算了吧
 • 既往 jì wǎng
  1. [past]∶以前
   既往之事
  2. [bygones]∶指已经过去的事情
   既往不究
 • 既有今日 jì yǒu jīn rì
  [if there must be today,then why should there have been other days;if I had known it would come to this,Iwould have acted differently;if it has to be like this now,it's a pity it was even like that in the beginning] 既然有今日的如此结果,何必在当初那么做。用以感慨现今的不如意,而深悔过去的错误
  宝玉在身后面叹道:“既有今日,何必当初。”——《红楼梦》
  [if there must be today,then why should there have been other days;if I had known it would come to this,Iwould have acted differently;if it has to be like this now,it's a pity it was even like that in the beginning] 既然有今日的如此结果,何必在当初那么做。用以感慨现今的不如意,而深悔过去的错误
  宝玉在身后面叹道:“既有今日,何必当初。”——《红楼梦》
 • 既成事实 ( 既成事實 ) jì chéng shì shí
  [fait accompli;accomplished fact] 已完成的、并且推定是不可改变的事
 • 既往不咎 jì wǎng -bù jiù
  [let bygones be bygones;do not censure sb. for his past misdeeds;do not go into past misdeeds] 不追究已经过去的错误
  既往不咎,立功赎罪
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.046s