en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(4 stroke)
Radical
Pinyin
Input methods
 • WubiJHNG
 • CangjieA
 • Bishun2511
 • Sijiao60100
 • UnicodeU+66F0
曰 (曰) yuē
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 说:子~诗云。
◎ 为(wéi ),是:一~水,二~火,三~木,四~金,五~土。
◎ 叫做:凡乐辞~诗,诗声~歌。
◎ 语助词,无实义:昊天~明。
Verb
 1. (指事。甲骨文字形,下象口形,加上的短横表示声气。本义:说,说道)
 2. 同本义[say]
  曰,言也。——《广雅》
  子曰何其。——《诗·魏风·园有桃》
  女曰鸡鸣。——《诗·郑风·女曰鸡鸣》
  子曰。——《论语·学而》。皇疏:“发语之端也。”
  曰有大艰于西土。——《书·大诰》
  曰师曰弟子云者。——唐· 韩愈《师说》
  若业为吾所有…曰姑俟异日观。——清· 袁枚《黄生借书说》
 3. 又如:子曰;国人皆曰可杀
 4. 叫做 [call]
  五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。——《书·洪范》
  明有奇巧人曰王叔远。—— 明· 魏学洢《核舟记》
  文曰天启。
  文曰初平山人。
  有村曰谢庄。—— 清· 徐珂《清稗类钞·战事类》
  树帜曰谢庄团练冯。
Particule
 1. 句首、句中助词,无实义
  曰归曰归,岁亦莫止。——《诗·小雅·采薇》
 • 或曰 huò yuē
  [someone says] 有人说。这是设问。或,不定代词,不是连词里的“或”
 • 美其名曰 měi qí míng yuē
  [call it by fine-sounding name of] 给予一个好听的名字(名称)叫做…
  美其名曰“为职工谋福利”,坑害职工的事不是时有所见吗?
  美其名曰“富士山”。——鲁迅《藤野先生》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.057s