en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(19 stroke)
Radical
(+14 stroke)
(+12 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiURCU
 • CangjieYJHOJ
 • Bishun4143113335444143112
 • Sijiao00441
 • UnicodeU+74E3
瓣 (瓣) bàn
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 组成花冠的各片:花~。
◎ 植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿。蒜~儿。
◎ 物体破裂分成的部分。
◎ 量词。
Noun
 1. (形声。从瓜,辡( biǎn)声。本义:瓜类的籽)
 2. 同本义 [melon seeds]
  瓣,瓜中实也。——《说文》
  瓠栖瓣。——《尔雅》。按,今曰瓜子仁。
  水中有甘蔗,及梅李核瓜瓣。——南朝宋· 谢惠连《祭古冢文》
 3. 瓜果的分瓤 [pulp]
  朱橘香苞数瓣分。——元稹《贬江陵途中寄乐天》
 4. 又如:橘瓣,瓜瓣
 5. 组成花冠的各片 [petal]。如:花瓣
 6. 植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物 [segment]
  面如桃瓣,目若秋波。——《红楼梦》
 7. 又如:豆瓣;蒜瓣
 8. 物体自然地分成或破碎后分成的部分 [section]。如:七棱八瓣;摔成几瓣
Measure word
 1. 用于花瓣、叶片或种子、果实、球茎分开的小块儿 [segment]
  种柳,先于土坑中置蒜一瓣,甘草一寸,永不生虫。——《格物粗谈》
 • 瓣膜 bàn mó
  [valvule] 一种小瓣或类似小瓣膜的结构
 • 豆瓣 dòu bàn
  [valve;halves of a bean] 豆类去皮后可分开的子叶
 • 花瓣 huā bàn
  [petal] 花冠的通常呈叶状的一个构成部分
 • 活瓣 huó bàn
  [valve] 活动的瓣膜;活门
 • 尖瓣 jiān bàn
  [cusp] 形成心脏瓣膜的许多褶皱或瓣片之一
 • 蒜瓣儿 ( 蒜瓣兒 ) suàn bàn r
  [garlic clove] 蒜的鳞茎成瓣状,每一部分叫“一个蒜瓣儿”
 • 豆瓣儿酱 ( 豆瓣兒醬 ) dòu bàn r jiàng
  [broad bean sauce] 以大豆或蚕豆为主要原料制成的、带有豆瓣儿的酱
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.049s