en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiNHJG
 • CangjieNOAM
 • Bishun5213425111
 • Sijiao17106
 • UnicodeU+758D
疍 (疍) dàn
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~民〕过去在中国广东、广西、福建一带的水上居民,多以船为家,从事渔业、运输业。
 • 疍民 dàn mín
  [Tan people] 与黎族有远亲关系的水上居民,他们的船只在我国广州和福州形成密集的水上聚居区
 • 疍人 dàn rén
  同"疍民"。
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.048s