en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Radical
(+3 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiDTNN
 • CangjieMRON
 • Bishun13251315
 • Sijiao18617
 • UnicodeU+77FB
矻 (矻)
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~~〕努力、勤劳的样子,如“终日~~”、“孜孜~~”。
 • 矻矻 kū kū
  [busily] 辛勤劳作的样子
  矻矻终日
  矻矻金汤:辛苦经营,使其牢固不破
 • 矻蹬蹬 kū dēng dēng
  [stamp] 象声词。马蹄声
  我各剌剌坐车儿赖过溪桥,他矻蹬蹬马蹄儿倦上皇州道。——元· 郑光祖《倩女游魂》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s