en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Traditional
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiAPFF
 • CangjieXTBG
 • Bishun12245121
 • Sijiao44104
 • UnicodeU+8314
茔 (塋) yíng
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 坟墓,坟地:坟~。~地。祖~。
Noun
 1. (形声。从土,荧( yíng )省声。本义:墓地)
 2. 同本义 [graveyard]
  茔,墓也。——《说文》
  茔,墓地。——《玉篇》
  茔,葬地也。——《广雅》
  赐茔杜东。——《汉书·张安世传》。注:“冢地也。”
  太皇太后诏外家王氏田非冢茔,皆以赋贫民。——《汉书》
 3. 又如:茔树(墓地上的树木,多为松柏等)
 4. 坟 [mound]
  先茔在杭。——清· 袁枚《祭妹文》
 5. 又如:用黄土封茔;茔户(受官府之命专事看守坟茔的民户);茔墓(坟墓)
Verb
 1. 埋葬 [bury]
  未欲茔于他山,就瘗于西垒之根。——宋· 侯延庆《退斋笔录》
 2. 又如:茔葬(丧葬)
 • 茔地 ( 塋地 ) yíng dì
  [graveyard;cemetery] 墓地;坟地
 • 坟茔 ( 墳塋 ) fén yíng
  1. [tomb]∶坟地
  2. [grave]∶坟墓
 • 墓茔 ( 墓塋 ) mù yíng
  [cemetery] 墓地,茔地
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s