en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(艸)
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiAPDF
 • CangjieTJMR
 • Bishun12244513251
 • Sijiao44602
 • UnicodeU+83EA
菪 (菪) dàng
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔莨~〕见“莨1”。
 1. ——见“莨菪”( làngdàng)
 • 莨菪 làng dàng
  [black henbane] 即“天仙子”。一种多年生草本植物( Hyoscyamus niger ),开黄褐色微紫的花、有毒,根可提制莨菪碱,医药上用作扩瞳、镇痉、节制分泌等
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.048s