en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86JRGG
 • Wubi 98JRG
 • CangjieLIOM
 • Bishun25121432121
 • Sijiao52112
 • UnicodeU+86AF
蚯 (蚯) qiū
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~蚓〕环节动物,身体细长柔软,生活于土中,以带有机物的土壤为食,使土壤疏松,对农作物有益。可作鱼和家禽的食饵,可入药。亦称“曲蟮”、“地龙”。
 • 蚯蚓 qiū yǐn
  [earthworm] 寡毛纲中陆生环节动物中的任何一种;尤指蚯蚓科中分布甚广的身子逐渐变细分节的、雌雄同体的各种蚯蚓
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s