en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Radical
(+4 stroke)
(+8 stroke)
Input methods
 • WubiYKGE
 • CangjieYWMV
 • Bishun4125113534
 • Sijiao00732
 • UnicodeU+8870
衰 (衰) cuī
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
〈名〉
(1) 古代用粗麻布制成的毛边丧服 [mourning garments of hemp]
ex:共丧衰亦如之。——《周礼·天官·内司服》
ex:无衰麻之服。——《荀子·礼论》
ex:子墨衰緻, 梁弘御戎, 莱驹为右。——《左传·僖公三十三年》
(2) 又如:衰衣(衰服。古代的丧服);衰杖(居丧用的麻緻与哭丧棒);衰冠(丧服,衰衣丧冠)
(3) 下,从上到下的次序 [order from top downward]。如:衰杀(等差);衰构(分门别类构拟文辞)
Verb
 1. 由大到小依照一定的标准递减 [decrease progressively]。如:衰分(古代数学名词。谓从大渐差而小);衰序(衰次。按一定比数递减的次序);衰征(衰政。视土地之差等以征税)
 2. 减少 [reduce]。如:衰少(减少);衰乏(减少缺乏)
 3. 另见 shuāi
 • 等衰 děng cuī
  [hierarchy] 等次
衰 (衰) shuāi
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 事物发展转向微弱:~微。~弱。~老。盛(shèng )~。兴(xīng )~。
Verb
 1. (会意。从衣,从冄( rǎn)。“冄”象草毛茸茸的样子。是“蓑衣”的“蓑”的本字。( suǒ)本义:蓑衣。)
 2. 力量减退,衰落,没落。与“盛”相对 [decline;wane]
  衰则气复反入。——《素问·疟论》。注:“谓病衰退也。”
  一鼓作气,再而衰,三而竭。——《左传·庄公十年》
  呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!——宋· 欧阳修《新五代史·伶官传·序》
 3. 又如:衰末(衰落微末);衰旺(衰落与旺盛);衰季(衰微末世);衰废(衰败颓废);衰宗(殁落残败的宗族);衰门(寒门);衰薄(颓废浇薄。多指道德风尚)
 4. 减少;削弱 [fail;decline]
  其周德之衰乎。——《左传·襄公二十九年》。注:“小也。”
  昔周道衰微。——《谷梁传序》。疏:“谓衰弱陵迟。”
  余幼好此奇服兮,年既老而不衰。——《楚辞·屈原·涉江》
  日食饮得无衰乎?——《战国策·赵策》
 5. 又如:风势渐衰;衰颓(衰败);衰止(衰减而止息);衰乏(衰退疲乏);衰色(指姿色衰减的女子)
 6. 枯萎;凋谢 [wither]
  明朝风起应吹尽,夜惜衰红把火看。——唐· 白居易《惜牡丹花》
  是处红衰翠减,苒苒物华休。——宋· 柳永《八声甘州·对潇潇雨洒江天》
  常恐秋节至焜黄华叶衰。——《乐府诗辞·长歌行》
 7. 又如:衰红(凋谢的花);衰条(枯枝);衰黄(枯黄)
Adjective
 1. 衰老 [old and feeble;decrepit]
  年衰志悯。——《淮南子·主术》。注:“老也。”
  人之老也形盖衰。——《吕氏春秋·去宥》。注:“肌肤消也。”
  而臣衰,窃爱怜之。——《战国策·战策》
  其无宿根者,即候苗成而未有花时采,则根生已足而又未衰。——宋· 沈括《梦溪笔谈》
 2. 又如:衰颜(衰老的容颜);衰暮(老年;晚年);衰冗(衰老冗废);衰年(衰老之年);衰枯(衰老干枯);衰耄(衰老;年老糊涂)
 3. 人老时鬓发疏落变白 [greying]
  塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。——陆游《剑南诗稿》
 4. 又如:衰白(人老时鬓发疏落变白);衰鬓(年老而疏白的鬓发。多指暮年)
 5. 衰弱 [weak;feeble]
  老妪力虽衰,请从吏夜归。——唐· 杜甫《石壕吏》
 6. 又如:衰癃(衰弱多病);衰迈(衰弱老迈);衰困(衰弱困顿);衰窿(衰弱抱病)
 7. 懈怠 [slack;sluggish]
  年既老而不衰。——《楚辞·涉江》。注:“懈也。”
 8. 又如:衰葸(懈怠畏惧);衰惰(怠惰);衰堕(懈怠)
 9. 另见 cuī
 • 衰败 ( 衰敗 ) shuāi bài
  [decline;wane] 衰落;衰弱
  现在这深秋的傍晚,更是处处显得零落衰败的样子。——曹禺《北京人》
 • 衰惫 ( 衰憊 ) shuāi bèi
  [be tired] 衰弱疲惫
  精力衰惫
 • 衰敝 shuāi bì
  [decline] 衰弱破败
  经济衰敝
 • 衰变 ( 衰變 ) shuāi biàn
  [decay] 亦称“蜕变”。指放射性元素放射出粒子而转变为另一种元素的过程,如镭放出α粒子后变成氡。
 • 衰病 shuāi bìng
  [feeble and sick] 体弱多病
  衰病残岁
 • 衰残 ( 衰殘 ) shuāi cán
  [decline] 残败
  春事衰残
 • 衰草 shuāi cǎo
  [withered grass] 干枯的草
  衰草满地
 • 衰耗 shuāi hào
  [decline] 衰落减损;减弱
  气力衰耗
 • 衰减 ( 衰減 ) shuāi jiǎn
  [decline;fail] 衰败;减退
  精力衰减
 • 衰竭 shuāi jié
  1. [failure]∶因病而生理机能极度衰弱
   极度衰竭的您,只好从床上挣扎着起来。——《一封终于发出的信》
  2. [exhaustion;prostration]∶过分紧张或过分劳累后出现的神经官能症
   中暑衰竭
 • 衰老 shuāi lǎo
  [old and feeble;decrepit;senile] 年老而精力、体质衰弱
 • 衰陵 shuāi líng
  [decline] 衰弱败落
  家势衰陵
 • 衰落 shuāi luò
  [decline;be on the wane;go downhill] 由兴盛转向没落;由强大转为弱小
  家道衰落
  唐末诗风衰落
 • 衰迈 ( 衰邁 ) shuāi mài
  [aged] 年迈体衰
 • 衰疲 shuāi pí
  [languor] 衰竭疲劳
  感觉衰疲,就歇一会儿
 • 衰弱 shuāi ruò
  1. [weak;feeble]∶生机不旺盛;软弱无力
   身体衰弱
  2. [slack off;weaken]∶由强转弱
   攻势逐渐衰弱
 • 衰飒 ( 衰颯 ) shuāi sà
  1. [decline]∶败落
   庭树日衰飒,风霜未云已。——唐· 张九龄《登古阳云台》
  2. [low-spirited]∶意气消沉;颓废失落
   精神衰飒
 • 衰世 shuāi shì
  [an overripe time] 衰落的时代;衰乱的时代
 • 衰瘦 shuāi shòu
  [feeble and thin] 衰弱瘦削
  衰瘦的脸庞
 • 衰损 ( 衰損 ) shuāi sǔn
  [languishing] 衰退减弱
  年事已高,筋肉衰损
 • 衰颓 ( 衰頹 ) shuāi tuí
  [weak and down-hearted;be weak and degenerate] 衰弱;衰败
  在曾皓日渐衰颓的暮年里,愫方是他眼前必不可少的慰藉。——曹禺《北京人》
  他们便成为沉然的民族,渐渐更加衰颓起来。——鲁迅《革命时代的文学》
 • 衰退 shuāi tuì
  [fail;decline] 衰弱减退;趋向衰落;衰弱
  经济衰退
 • 衰亡 shuāi wáng
  [become feeble and die;decline and fall] 衰落以至灭亡
  古风衰亡
 • 衰微 shuāi wēi
  [decadent] 衰落;不兴旺
  他要给我们衰微的民族,开一剂救济的文化药方。——《闻一多先生的说和做》
 • 衰萎 shuāi wěi
  [wither] 衰败萎缩
 • 衰歇 shuāi xiē
  [decline and come to an end] 衰落并趋向止息
 • 衰谢 ( 衰謝 ) shuāi xiè
  1. [wither and fall]∶枯萎凋谢
  2. [decline]∶衰退
   筋力衰谢
 • 衰朽 shuāi xiǔ
  [decaying] 衰落;老朽 更惭衰朽质,南陌共鸣珂 
 • 衰之以属 ( 衰之以屬 ) shuāi zhī yǐ shǔ
  [treat a disease according to its nature] 选用与病邪属性相拮抗的方药,以驱除病邪
 • 盛衰 shèng -shuāi
  [rise and fall;glory and humiliation;prosperity and decline] 兴胜和衰败
 • 兴衰 ( 興衰 ) xīng shuāi
  [rise and decline] 兴旺和衰败
 • 早衰 zǎo shuāi
  [presenility; early aging; premature deceptitude] 未老先衰;生物体提前衰老
  早衰多病
 • 中衰 zhōng shuāi
  [decline halfway] 中途衰落
  其后齐中衰。—《史记·货殖列传》
 • 半衰期 bàn shuāi qī
  [half-life;half-life period] 放射性物质的原子数从开始存在到衰变成一半所需的时间
 • 肾衰竭 ( 腎衰竭 ) shèn shuāi jié
  [renal failure] 肾功能严重损坏,产生尿毒症及由此造成的各种病况
 • 经久不衰 ( 經久不衰 ) jīng jiǔ -bù shuāi
  [youth] 精神饱满的状态,身体健壮的外表,或幼年期到成年期之间的时期的精神特征;青年人的活力或朝气
  这些古老故事的诱人力经久不衰
 • 色衰爱弛 ( 色衰愛弛 ) sè shuāi -ài chí
  [lose beauty as well as affection;one's love of the woman disappears after she has passed her prime] 色:姿色。弛:减退。女子因姿色衰退而使受到的宠爱减退
  昔者弥子瑕有宠于 卫君…及 弥子色衰爱弛,得罪于君。——《韩非子·说难》
 • 神经衰弱 ( 神經衰弱 ) shén jīng shuāi ruò
  [neurasthenia;nervous breakdown;with weak nerves] 神经系统机能失调的病,多由高级神经活动过度紧张引起,症状是头疼、耳鸣、健忘、失眠、容易激动或疲劳等
 • 盛衰荣辱 ( 盛衰榮辱 ) shèng shuāi -róng rǔ
  [prosperity and decline; glory and humiliation] 兴盛、衰败、荣耀、耻辱,指人事发展变化的各种情况
  盛衰荣辱全系于此一役
 • 盛衰兴废 ( 盛衰興廢 ) shèng shuāi -xīng fèi
  [rise and fall]兴盛和衰微,指人事的发展兴亡
 • 未老先衰 wèi lǎo -xiān shuāi
  [prematurely senile;be decrepit before one's age] 指年轻早衰
 • 心力衰竭 xīn lì shuāi jié
  [heart failure] 心脏不能以足够的速率排血或不能排出足够体积的血液
 • 再衰三竭 zài shuāi -sān jié
  [be nearing exhaustion] 形容士气低落,不能再振作
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.051s