en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(6 stroke)
Traditional
Radical
(+1 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiQNN
  • CangjieXCN
  • Bishun311155
  • Sijiao87710
  • UnicodeU+9487
钇 (釔)
  • General meaning
  • Definitions
◎ 一种金属元素,稀土金属。灰黑色粉末,有金属光泽。可制特种玻璃和合金。
Noun
  1. 一种三价金属元素,通常包括在稀土金属中,因为它在化学上与稀土相似,且与稀土在一些矿石(如硅铍钇矿、磷钇矿、钇铌钽铁矿、黑稀金矿)中共存 [yttrium]——元素符号Y
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.096s