en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
JixiangSanBao.mp3 (3.65M)
JixiangSanBao.mp3 (2.43M) 汉语版

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 吉祥三宝
歌手: 布仁巴雅尔
专辑: 天边
作词: 布仁巴雅尔
作曲: 布仁巴雅尔

bà ba
爸爸
 
āi
tài yáng
太阳
chū lái
出来
yuè liang
月亮
huí jiā
回家
le
ma
 
duì
xīng xīng
星星
chū lái
出来
tài yáng
太阳
nǎ li
哪里
 
zài
tiān shàng
天上
zěn me
怎么
zhǎo
zhǎo bú dào
找不到
 
huǐ jiā
回家
la
tài yáng
太阳
xīng xīng
星星
yuè liang
月亮
jiǔ shì
就是
jí xiáng
吉祥
de
jiā
mā ma
妈妈
 
āi
yè zi
叶子
绿
le
shén mē shí hòu
什么时候
kāi huā
开花
 
děng
xià tiān
夏天
lái
le
huā r
花儿
hóng
le
guǒ shí
果实
néng
zhāi
ma
 
děng
qiū tiān
秋天
dào
guǒ shí
果实
zhǒng
zài
néng
fā yá
发芽
ma
 
huì
zhǎng dà
长大
de
huā r
花儿
yè zi
叶子
guǒ shí
果实
jiù shì
就是
jí xiáng
吉祥
de
jiā
bǎo bèi
宝贝
ā
bà ba
爸爸
xiàng
tài yáng
太阳
zháo
zhe
mā ma
妈妈
mā ma
妈妈
ne
 
mā ma
妈妈
xiàng
绿
tuō
zhe
hóng
huā
我呢
ne
 
xiàng
zhǒng zi
种子
yī yàng
一样
zhèng zài
正在
fā yá
发芽
wǒ men
我们
sān
jiù shì
就是
jí xiáng
吉祥
rú yì
如意
de
jiā

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s