en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
Lanlianhua.wma (3.1M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 蓝莲花
歌手: 许巍
专辑: 时光漫步
作曲: 许巍
作词: 许巍
鼓: funky末吉觉
贝司: 李剑
吉他: 梁剑峰
键盘: 栾树

méi yǒu
没有
shén me
什么
néng gòu
能够
zǔ dǎng
阻挡
duì
zì yóu
自由
de
xiàng wǎng
向往
tiān mǎ xíng kōng
天马行空
de
shēng yá
生涯
nǐ de
你的
xīn
liǎo wú
了无
qiān quà
牵挂
chuān
穿
guò
yōu àn
幽暗
de
suì yuè
岁月
céng
gǎn dào
感到
páng huáng
彷徨
dāng
dī tóu
低头
de
shùn jiān
瞬间
cái
fā jué
发觉
jiǎo
xià
de
xīn zhōng
心中
zì yóu
自由
de
shì jiè
世界
rú cǐ
如此
de
qīng chè
清澈
gāo yuǎn
高远
shèng kāi
盛开
zhe
yǒng bù
永不
diāo líng
凋零
lán
lián huā
莲花

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s