en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !

Download
ZhengJun-Liuxing.mp3 (4M)

* roll the mouse over a word to see the english translation.

Informations
歌曲名: 流星
原版: Yellow
歌手: 郑钧
专辑: 流星花园
作词: 郑钧
作曲: Coldplay
出版日期: 2000年

xiǎng
zhī dào
知道
liú xíng
流行
néng
fēi
duō
jiǔ
tā de
它的
měi lì
美丽
shì fǒu
是否
zhí de
值得
xún qiú
寻求
yè kōng
夜空
de
huā
sàn luò
散落
zài
shēn
hòu
xìng fú
幸福
le
hěn
jiǔ
zhí
děng hòu
等候
yú shì
于是
xīn
kuáng bēn
狂奔
cóng
huáng hūn
黄昏
dào
qīng chén
清晨
bù néng
不能
zài
chén shòu
承受
qíng yuàn
情愿
zhuì luò
坠落
zài
shǒu
zhōng
huà
chéng
hēi yè
黑夜
de
cǎi hóng
彩虹
tuì biàn
蜕变
chéng
yuè guāng
月光
de
qīng fēng
清风
chéng
yuè guāng
月光
de
qīng fēng
清风
zòng shēn
纵身
tiào
tiào
jìn
nǐ de
你的
hé liú
河流
yī zhí
一直
yóu
dào
jìn tóu
尽头
nà li
那里
duō
zì yóu
自由
yuàn
yuàn
bǎo yòu
保佑
ràng
wǒ de
我的
xīn
níng gù
凝固
zài
zuì
měi
de
shí hòu
时候
qíng yuàn
情愿
zhuì luò
坠落
zài
shǒu
zhōng
huà
chéng
hēi yè
黑夜
de
cǎi hóng
彩虹
qíng yuàn
情愿
bú zài
不再
jiàn
míng mèi
明媚
de
tiān
bú zài
不再
jiàn
míng mèi
明媚
de
tiān
xìng fú
幸福
tiào
jìn
nǐ de
你的
hé liú
河流
yī zhí
一直
yóu
dào
jìn tóu
尽头
tiào
jìn
nǐ de
你的
yuàn
bǎo yòu
保佑
zài
zuì
měi
de
shí hòu
时候
yuàn
xiǎng
zhī dào
知道
liú xíng
流行
néng
fēi
duō
jiǔ
xìn fú
幸福
le
hěn
jiǔ

 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.002s